تبلیغات
کلاس ده اومیها - شعر ریاضی
این شعر رو یه دانش آموز تنبل نوشته:

ریاضی درس خشک و درس سردی است ریاضی بهر ما همچون نبردی است

نبردی کاندر آن تیغت مداد است حریف و دشمنت مشق زیاد است

نبردی کاندر آن خونت نریزند ولی صفرت به رنگ خون نویسند

به میدان نبردش چو ن نهی پا نگاهت را بگردانی به هر جا

به هر سو بهر قتلت ایستاده چهل فرمول تابع های ساده

به مشرق خیل خط های عمودی به مغرب شصت و دو سور وجودی

براکت این طرف با قدر مطلق در آن سو حد و انتگرال و مشتق

دو صد لعنت بر این اقوام سینوس به تانژانت و کتانژانت و کسینوس

که فرمول های آن بی حد و بی حصر بود ، در صورت و در مخرج کسر

خلاصه می کنم دیگر کلامم قبولش می کنی یا نه ندانم

به میدان پا منه کارت خراب است دراینجا نمره بیست چون سراب است


کلاس ده اومیها

راحت یاد بگیر اسوده امتحان بده