تبلیغات
کلاس ده اومیها - دسته بندی ذهن انسان
ذهن انسان به سه قسمت تقسیم شده : نیمه هوشیار ، هوشیار و هوشیاری برتر . ذهن هوشیار ، ذهن انسانی است که زندگی را به همان شکلی که به نظر می رسد می بیند . در نتیجه مرگ ، بیماری ، فقر ، بی عدالتی را می بیند و بر ذهن نیمه هوشیار او اثر می گذارد . بخش نیمه هوشیار ذهن ، به وسیلۀ آنچه از طریق کلام دیگری دریافت می کند ، برنامه ریزی می شود و این برنامه ریزی تا زمانی که خود شخص آگاهی نداشته باشد و تلاشی برای تغییرآن نکند تا پایان عمر با شخص باقی می ماند و بر کلیۀ اعمال و رفتار و احساسات او تأثیر می گذارد و همین بخش است که بیشترین تأثیر را از قدرت کلام میگیرد . هوشیاری برتر به معنای ذهن الهی است که درون هر انسانی وجود دارد و اینطرح در هوشیاری برتر انسان دارای تصویری در نهایت کمال است که معمولاً به صورت آرزوهای دست نیافتنی ، در ذهن هوشیار جلوه می کند . ذهن نیمه هوشیار به نام های نا هوشیار یا ناخودآگاه هم معروف است و می توان آن را به کامپیوتر تشبیح کرد که کورکورانه اما دقیق هر برنامه ای را که در اختیارش بگذارند اجرا می کند . هر کلام یا اندیشه ای بر ذهن نیمه هوشیار اثر می گذارد و با دقت حیرت آور ، به عینیت در می آید . جالب اینجاست که برای تغییر و اصلاح برنامه ریزی های منفی و تأثیر گذار بر بخش نیمه هوشیار ذهن نیز از قدرت کلام بهره گرفته می شود . نهایتاً زندگی هر کس تصویری عینی است از حاصل جمع اعتقادات و باورهایی که در ذهن نیمه هوشیار او نقش بسته است ، پس به هر جا برود عیناً همان اوضاع و شرایط را با خود می برد . تأثیر کلام بر عواطف و احساسات. تجربه نشان داده که اگر در گفتگوهای ما با دیگران ، یک کلمۀ اصلی را تغییر دهیم ، بلافاصله تغییری در احساس آنان به وجود می آید که غالباً تغییری رفتاری را به دنبال دارد. با تغییر عادات کلامی و عوض کردن کلماتی که همیشه آنها را برای بیان عواطف خود به کار می بریم ، می توانیم بلافاصله شیوۀ تفکر ، احساس و یا حتی زندگی ما را تغییر دهیم . نام تازه ای را که بر احساس خود می گذاریم به سرعت احساس ما را عوض می کند . مثلاً اگر بر احساس خشم و عصبانیت خود ، نام رنجش را بگذاریم ، به سرعت به جای احساس خشم ، احساس رنجش می کنیم . پس مشاهده می کنید كه کلمات چه قدرتی دارند و می توانند احساست ما را تشدید کنند و یا تخفیف دهند و در نهایت ، دقت و توجه ما را افزایش دهند . کلام مفتاح قلوب است و با داشتن بیانی خوب و زیبا می توانیم بر تمامی مشکلات ما چیره شویم و موفقیت ها ی ما را یکی پس از دیگری پشت سر بگذاریم.

کلاس ده اومیها

راحت یاد بگیر اسوده امتحان بده